Friday, September 14, 2018

Teligu Literature Syllabus for Civils | సివిల్స్ తెలుగు (లిటరేచర్) సాహిత్యం సిలబస్


పేపర్ 1 పార్ట్ - ఏ (భాష)


1) ద్రావిడ భాషలలో తెలుగు తెలుగు స్థానం - ఆంధ్రం, తెలుగు, తెనుగు పదాల పుట్టుపూర్వోత్తరాలు
2 ) మూల ద్రావిడ వర్ణాలు, పదాలు, వ్యాకరణ అంశాలు, వాక్యము ప్రాచీన ఆధునిక తెలుగులో పరిణామం పొందిన విధానం
౩) ప్రాచీనాంధ్రభాష నవీన వ్యావహారిక భాషగా పరిణామం చెందిన విధానం
4 ) తెలుగుపై అన్య భాషా ప్రభావం
5 ) భాష ఆధునీకరణ - తెలుగు ఆధునీకరణకు భాషాభివృద్ధికి జరిగిన ప్రయత్నాలు
6 ) మాండలికం
7 ) వాక్యం - ప్రత్యక్ష - పరోక్షవచానాలు
8 ) అనువాదం - అనువాదంలో సమస్యలుపేపర్ 1 పార్ట్ - బి ( సాహిత్యం )

తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర, ఒక విహంగ వీక్షణం
ఆధునిక కవిత్వంలో వచ్చిన ఉద్యమాలు
సాహిత్య వికాసంలో అంతర్గతి సూత్రం


1 ) ప్రాజ్ఞ్నన్నయ యుగంలో తెలుగు సాహిత్యం - మార్గ - దేశి - కవిత్వాలు
2 ) నన్నయ యుగం : చారిత్రక సాహిత్య భూమిక - నన్నయ ' ఆదికవి' - పంపయుగం మీద నన్నయ తిరుగుబాటు - నన్నయ కవితా లక్షణాలు
౩) శివకవుల సాహిత్యం : ద్విపద శతకం, రగడ, ఉదాహరణ - శైవకవి నన్నెచోడుడు - వీరశైవకవి పాల్కురికి సోమనాథుడు
4 ) తిక్కన వ్యక్తిత్వం - తిక్కన నిర్వచనోత్తరరామాయణం - తిక్కన ఆంధ్రమహాభారతం - తిక్కన కవితలో నాటకీయత - నన్నయ తిక్కన కవితలలో కానవచ్చే భేద సాదృశ్యాలు
5 ) ఎర్రన రచనలు - ఎర్రన ప్రభందపరమేశ్వరుడు - నాచన సోమన ' సంవిధాన చక్రవర్తి ' - నాచన సోముడు - నవీన గుణసనాధుడు - నాచానసోమనాధుని చమత్కార ప్రస్థానం
6 ) శ్రీనాథుని వ్యక్తిత్వం - శ్రీనాథుడు ' రసప్రసిద్ధిధారధుని' - శ్రీనాథుడు ' ఆంద్రభాషా నైషదాబ్జభవుడు' శ్రీనాథుని హరవిలాసం - శ్రీనాథుని భీమఖండం : కాశీఖండం - బమ్మెర పోతన భాగవత రచన
7 ) భక్తి సాహిత్యం - సంకీర్తన సాహిత్యం : తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు 
8 ) ప్రబంధయుగం : కొన్ని ప్రసిద్ధ ప్రబంధాలు - ప్రబంధ లక్షణాలు - ప్రబంధ యుగంలో రెండు శిఖరాలు - అల్లసాని పెద్దన, పింగళి సూరన
9 ) దక్షిణాన్ధ్ర యుగం : వివిధ ప్రక్రియలు - తెలుగు యక్షగానం - త్యాగరాజ కృతులు - యోగి వేమన - పద్యం ప్రక్రియ - మకుటం ముద్ర - శతక సాహిత్యం - తెలుగులో ద్విపద సాహిత్యం - వచన కార్యవికాసం - లఘువ్యాఖ్యలు :
i) జాను తెనుగు
ii) పాల్కురికి సోమనాథుని రచనలు
iii) రగడ
iv) ఉదాహరణలు
v) పదకవితలు
vi) రామదాసు
vii) రఘునాథ నాయకుడు
viii) చేమకూర వేంకటకవి
ix)  ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్యయుగాల్లో కవయిత్రులు
x) భక్తి కవులు : తాళ్ళపాకఅన్నమయ్య, రామదాసు, త్యాగయ్య

10 ) ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యం, ప్రక్రియలు - నవల - కథానిక - నాటకం - నాటిక - కవితాప్రక్రియలు
11 ) సాహిత్యోద్యమాలు - జాతీయోద్యమం - భావకవిత్వోద్యమం - నవ్యసంప్రదాయోద్యమం - అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం - విప్లవ కవిత్వోద్యమం
12 ) దిగంబర కవులు - స్త్రీవాదం - దళితవాదం
13 ) జానపద సాహిత్యం - ప్రధాన ప్రక్రియలు - జానపద కళలు


పేపర్ - 2

సాధారణ అంశాలు - రసవాడ దృక్పథం - ధ్వనివాద దృక్పథం - వక్రోక్తివాద దృక్పథం - రూపవాదం - నిర్మాణవాదం - భావచిత్రవాదం - ప్రతీకవాదం - సామాజిక విమర్శ - మనోవైజ్ఞానిక విమర్శ - చారిత్రక విమర్శ

పార్ట్ - ఎ

1 ) నన్నయ - ఆంధ్రమహాభారతం - దుష్యంత చరిత్ర
2 ) తిక్కన - ఆంధ్రమహాభారతం - శ్రీకృష్ణుని రాయబారం
౩ ) శ్రీనాథుడు - కాశీఖండం - గుణనిధి కథ
4 ) పింగళి సూరన - కళాపూర్ణోదయము - సుగాత్రీ శాలీనుల కథ
5 ) మొల్ల రామాయణము - బాలకాండము
6 ) కాసుల పురుషోత్తమ కవి - ఆంధ్రనాయక శతకము


పార్ట్ - బి

7 ) గురజాడ అప్పారావు - ఆణిపుత్యాలు ( కథానికలు )
8 ) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ - ఆంధ్ర ప్రశస్తి
9 ) దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి - కృష్ణపక్షం
10 ) శ్రీ శ్రీ - మహా ప్రస్థానం
11 ) జాషువా - గబ్బిలం ( మొదటి భాగం )
12 ) సి. నారాయణ రెడ్డి - కర్పూర వసంత రాయలు
13 ) కనుపర్తి వరలక్షుమ్మ - శారద లేఖలు ( ప్రథమ భాగం)
14 ) ఆచార్య ఆత్రేయ - ఎన్.జి. ఓ (నాటకం)
15 ) రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి (రా.వి. శాస్త్రి ) అల్పజీవి